A execución e a morte na obra pictórico-ensaística de Castelao. Perspectiva comparada a través das obras Sempre en Galiza y Estampas da Guerra

Raúl COSTAS PEREIRA

Resumen


Este artigo trata de aproximar unha análise comparativa interartística entre obras dun mesmo autor; Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Dita comparación estará mediada pola visión filosófica do concepto de «mal» de Hannah Arendt. O traballo atende aos xéneros de literatura, Sempre en Galiza, e pintura, Estampas da guerra. A análise focalizará a súa atención sobre os conceptos de execución e morte no contexto da Guerra Civil de 1936. Ofrecerase unha comparación das diferentes técnicas e dos distintos recursos empregados polo autor en ambos xéneros, ao mesmo tempo que se intentará observar cales son os elementos subxacentes en cada caso. En último lugar, tratarase de determinar
se a totalidade da obra persegue un mesmo obxectivo ou se a finalidade que intenta expresar con cada disciplina pode ter diferentes derivas teleolóxicas.


Palabras clave


Alfonso Daniel Rodríguez Castelao; Guerra Civil; Morte; Execución; Pintura; Ensaio

Texto completo:

PDF

Referencias


Arendt, Hannah. Sobre la violencia. Trad. Santillana Ediciones Generales. Madrid: Alianza Editorial, 2006.

Domínguez, César. «Literatura e Artes Plásticas». En Casas, A. Elementos de crítica literaria. Vigo: Xerais, 2004, pp. 509-511.

Máiz, Ramón. Castelao, Sempre en Galiza, Edición Crítica. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia e Universidade de Santiago de Compostela, 2000.

Monegal, Antonio. Literatura y Pintura. Madrid: Ibérica Grafic, 2000.

Rodríguez Castelao, Alfonso Daniel. Galicia Mártir/Atila en Galicia/Milicianos, estampas por Castelao. Vigo: A nosa Terra, 1995.

Rodríguez Castelao, Alfonso Daniel. Sempre en Galiza. Buenos Aires: As Burgas, 2000 (facsímile de 1961).

Obras citadas

De Castro, Rosalía. Follas novas. Vigo: Xerais, 2012.

Rodríguez Castelao, Alfonso Daniel. Álbum Nós. Madrid: Editora Akal, 1975.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.